Pierwsza licytacja nieruchomości KW nr SZ1S/00151742/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21 września 2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42w sali nr 50 (parter),
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Szczecinie, przy ul. Rodziewiczówny 7/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00151742/8. Właścicielem lokalu jest Rafał Bindaszewski. Ww. lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku. Lokal posiada powierzchnię użytkową: 42,88 m2 i składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Zgodnie z księgą wieczystą – brak pomieszczeń przynależnych. Ekspozycja okien na 2 strony świata, tj. północną i południową. Na dzień opisu i oszacowania lokal niezamieszkały. W dziale III KW SZ1S/00151742/8 uwidocznione jest ograniczone prawo rzeczowe – dożywotnia i bezpłatna służebność osobista mieszkania polegająca na prawie korzystania przez każdego z uprawnionych z całego lokalu ustanowiona na rzecz Jadwigi Kałuckiej i Czesława Kałuckiego (zgodnie z informacją uzyskaną w toku postępowania Pan Czesław Kałucki i Pani Jadwiga Kałucka zmarli).

Suma oszacowania (bez uwzględnieniem obciążeń osobistych opisanych w dziale III księgi wieczystej) wynosi 265 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg!!!!

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat biegłego sądowego w kancelarii Komornika Sądowego w godzinach urzędowania (tj. pon, wt. czw 7:30 -16:00, śr 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 15:00) ww dokumenty można oglądać także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Szczecin, ul. Kaszubska 42. Informacje także na www. komornikszczecincentrum.pl oraz www.licytacje.komornik.pl

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu: 15 września 2022 roku w godzinach: 14:00 -14:20.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Scroll Up