Pierwsza licytacja nieruchomości KW SZ1S/00140841/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2023r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 (parter) odbędzie się druga licytacja lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie, przy al. Powstańców Wielkopolskich 33/M.U-Parter, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00140841/2, którego właścicielem jest Zbigniew Kowalczyk. Lokal użytkowany jest jako lokal użytkowy – sklep – magazyn – biuro. Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz przez wąski korytarz, wejście zabezpieczone zewnętrzną roletą antywłamaniową. Przedmiotowy lokal niemieszkalny położony jest na parterze i w piwnicy z oknami wychodzącymi pierwotnie na 4 strony świata. Wejście do przedmiotowego lokalu bezpośrednio z zewnątrz przez korytarz oznaczony literą „B” oraz od strony podwórka tj. od strony zachodniej – wjazd od części magazynowej. Lokal posiada powierzchnię użytkową: 395,63 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 70 m2. Według księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu – lokal składa się z: 6 pomieszczeń sanitarnych, 1 pomieszczenia biurowego, 2 korytarzy, 1 magazynu, 1 komunikacji, 1 piwnicy i 1 przedsionka. W rzeczywistości w lokalu występuje: część sprzedaży, sala konferencyjna, toaleta damska, toaleta męska, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie, pomieszczenie księgowości, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie sanitariatu, pomieszczenie magazynowe z wydzieloną częścią sanitarną, pomieszczenie z wydzieloną komorą przyjęć, magazyn, komorą wydań. Ponadto piwnica znajdująca się w kondygnacji podziemnej została podzielona na dwa pomieszczenia.
Suma oszacowania wynosi 1 762 000,00zł (do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 174 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 176 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg!!!!
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat biegłego sądowego w kancelarii Komornika Sądowego w godzinach urzędowania (tj. pon, wt. czw 7:30 -16:00, śr 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 15:00) ww. dokumenty można oglądać także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Szczecin, ul. Kaszubska 42. Informacje także na www. komornikszczecincentrum.pl oraz www.licytacje.komornik.pl
Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 13 marca 2023 roku w godzinach: 13:00 – 13:15.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

P6070016

Scroll Up