OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO nr KW SZ1S/00158461/3

P1130001

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 (parter)
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość położonego w Szczecinie przy ul. Długosza 7/2, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1S/00158461/3. Właścicielem lokalu jest Michał Kowalczyk. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na parterze, posiada powierzchnię użytkową: 56,99 m2 i składa się z: 2 pokoi, łazienki, przedpokoju i kuchni z której znajduje się wyjście na zbudowany balkon – balkon graniczy z łazienką. Łazienka razem z wc. Ekspozycja okien na 1 stronę świata, tj. zachodnią. Brak płatnej strefy parkowania bezpośrednio pod budynkiem.
Suma oszacowania wynosi 318 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg !.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat biegłego sądowego w kancelarii Komornika Sądowego w godzinach urzędowania (tj. pon, wt. czw 7:30-16:00, śr 7:30- 17:00, pt. 7:30-12:00) ww. dokumenty można oglądać także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Szczecin, ul. Kaszubska 42. Informacje także na www. komornikszczecincentrum.pl oraz www.licytacje.komornik.pl
Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 19 października 2023 roku w godzinach: 13:00 – 13:15.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Scroll Up