OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2024r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, przy ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie sala nr 50 (parter) odbędzie się:
pierwsza licytacja
udziału w wysokości 1/2 części w wieczystym użytkowaniu gruntu stanowiącego działkę nr 47 oraz własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość tj. budynku hotelowego (aktualnie przeznaczonego na działalność biurową), położonego w Szczecinie, przy ul. Brama Portowa 4, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00091748/1. Wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynku stanowiacego odrębną nieruchomość w udziale 1/2 części podlegającej licytacji jest Port Gate IV Sp. z o.o. w Warszawie.
Suma oszacowania udziału Port Gate IV Sp. z o.o. w Warszawie wynosi 3 142 000,00 zł (w tym 456 000,00zł – wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania samej działki gruntu bez naniesień oraz 2 686 000,00zł – wartość naniesień bez uwzględnienia wartości gruntu) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 356 500,00 zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką VAT „zw” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 314 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg!!!!
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat biegłego sądowego w kancelarii Komornika Sądowego w godzinach urzędowania (tj. pon, wt. czw. 7:30 -16:00, śr. 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 12:00) ww. dokumenty można oglądać także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin, ul. Kaszubska 42. Informacje także na www. komornikszczecincentrum.pl oraz www.licytacje.komornik.pl
Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 roku w godzinach: 12:00 – 12:30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Scroll Up