OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2024r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 (parter)
odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie, przy ul. Asnyka 1/78, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00148988/0. Prawo do lokalu przysługuje dłużnikom Leszkowi Pruszyńskiemu oraz Annie Pruszyńskiej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,70 m2, położony jest na XI piętrze w budynku XI piętrowym. Przedmiotowy lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Brak płatnej strefy parkowania bezpośrednio pod budynkiem. W lokalu miał miejsce pożar w styczniu 2017 r.
Suma oszacowania wynosi 335 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 251 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 520,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg !.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat biegłego sądowego w kancelarii Komornika Sądowego w godzinach urzędowania (tj. pon, wt. czw 7:30-16:00, śr 7:30- 17:00, pt. 7:30-12:00) ww. dokumenty można oglądać także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Szczecin, ul. Kaszubska 42. Informacje także na www. komornikszczecincentrum.pl oraz www.licytacje.komornik.pl
Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku w godzinach: 13:00 – 13:15.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Scroll Up