Przeglądanie akt

Przeglądanie akt

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mają prawo wglądu do akt postępowania.

Przeglądanie akt prosimy ustalać telefonicznie przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod nr tel: +48 91 444 45 51

Przeglądanie akt odbywa się pod kontrolą komornika lub osoby przez niego upoważnionej (§ 26 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych).

Akta udostępnia się jedynie po złożeniu pisemnego wniosku lub wniosku ustnego złożonego do protokołu oraz okazaniu dowodu tożsamości.

Jednocześnie informujemy, że akta mogą znajdować się poza kancelarią komornika w następujących przypadkach:
– w związku z wykonywanymi czynnościami egzekucyjnymi poza kancelarią,
– w związku z przekazaniem akt na wezwanie: Sądu, Prokuratury lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

Scroll Up