Warunki licytacji nieruchomości

Warunki licytacji nieruchomości

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego (nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 1920 Nr 31, poz. 178 ze zm.).
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Nieruchomość można nabyć także poprzez pełnomocnika – zgodnie z treścią art. 977 kpc – pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem urzędowo poświadczonym.
 4. Przystępując do przetargu należy posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem i wskazanym nr PESEL.
 5. Rękojmię można wpłacać:
  a) na konto Komornika Sądowego: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 02 1240 3927 1111 0010 2442 9945 (w tytule przelewu należy wskazać adres nieruchomości za którą wpłacone jest wadium oraz imię i nazwisko osoby będącej licytantem)
  lub
  b) w gotówce (tylko w walucie polskiej) kancelarii Komornika Sądowego w godzinach urzędowania (wpłacając należy posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający nr pesel, a obcokrajowcy ważny paszport).
 6. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (art. 962 § 1 kpc) – Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Licytantom, którzy nie wylicytowali najwyższej sumy – rękojmia zostanie zwrócona w takiej formie, w jakiej została ona wpłacona przez licytanta.
 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. (976. § 1 kpc).

 

Przebieg licytacji:

Cena wywołania na pierwszej licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania, zaś na drugiej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania – są to najniższe sumy za które można nabyć nieruchomość (art. 983 kpc).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym. (art. 974 kpc)

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. (art. 971 kpc).

 

Art. 978.

§ 1.

Przetarg odbywa się ustnie.

§ 2.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

§ 3.

Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Licytując należy podać nazwisko oraz pełną kwotę.

 

Art. 980.

Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

 

Art. 987.

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników.

 

Art. 993.

§ 1.

Jeżeli przybicie nie następuje niezwłocznie po ukończeniu przetargu, sąd na wniosek licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, może, w wypadku gdy zarządcą jest dłużnik, odjąć mu zarząd i ustanowić innego zarządcę.

§ 2.

Po przybiciu sąd wyda zarządzenie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, na wniosek nabywcy lub uczestnika postępowania. Nabywca może być na własne żądanie ustanowiony zarządcą, jeżeli oprócz rękojmi złożył w gotówce nie mniej niż piątą część ceny nabycia albo jeżeli do tej wysokości przysługuje mu prawo zaliczenia swej wierzytelności na poczet ceny nabycia.

§ 3.

W razie wygaśnięcia skutków przybicia bez równoczesnego umorzenia egzekucji sąd wyda postanowienie co do osoby zarządcy, jeżeli dotychczasowym zarządcą był nabywca.

 

Art. 986.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga.

Scroll Up